Sunday, May 5, 2013

visible solutions oü. performance – tooteesitlus, 2010.kaader Maido Jussi videost (võetud KKEKi kodulehelt)


1. 
Adam Smith (1723–1790) on tänapäevase majandusteaduse ja vaba turumajanduse „isa“. Tema raamatu „Rahvaste rikkus“ põhiteesid on järgmised:
a)      rahvaste rikkus sõltub tootmisest
b)      valitsus ei tohi sekkuda majandusse, kuid peab looma kõik tingimused selle toimimiseks
c)      otstarbekas tööjaotus ja masinate kasutamine suurendab tootmist
d)     nõudlus + pakkumine = turg; vabaturumajandus ehk „nähtamatu käsi“
2.
Visible Solutions OÜ (edaspidi lühend VS) näol on tegemist kahese loomusega kunstiteos-ettevõttega, mis sai alguse 2009. aastal peale Indrek Grigori loengut „Analüüs ja kriitika“ Eesti Kunstiakadeemias. Ametlikult registreeriti VS firmaks 2011. aasta veebruaris ja selle omanikud-autorid on Sigrid Viir, Taaniel Raudsepp ning Karel Koplimets.
Pannes end kunstivälja ja majandussektori vahelisele alale, proovib VS luua neutraalset  platvormi, mille kaudu analüüsida ja kritiseerida neoliberaalset loomemajandust (või selle ideed –  hübriidvormi, kus kunstnikku nähakse pigem tootja kui loojana).
„OÜ Visible Solutions on kunstiprojekt, kunstiteosettevõte, mis tegutseb reaalselt nii majanduse kui kunsti väljal, ühendades mõlemas kehtiva tegutsemisloogika ja otsides pidevalt uusi meetodeid sümboolse ja reaalse kapitali loomiseks ning nendevaheliste konverteerimisoperatsioonide sooritamiseks. OÜ Visible Solutionsi loomiseks andis tõuke Eesti riigi kultuuripoliitika, mis soosib ja suunab loovisikute ettevõtjana tegutsemist. Meie toodete ja teenuste lähtekohaks on majandus- ja kunstivälja analüüs, fookusega just loovtööstusel.“[1]

3.
Kui kõik VSi teosed-produktid on põnevad, siis selle blogi kontekstis valisin tutvustamiseks „Performance – tooteesitluse“, mida autorid esitasid omavoliliselt Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ees Marco Laimre näituse "Sedasi! Kütkestuse kultuur" avamisel 2010. aastal.
Tootetutvustusi on VS pidanud ka mujal: näitusesaalides, ostukeskustes, rongijaamas jt kohtades. Tavaliselt kestab ettekanne keskmiselt kaks tundi, mille jooksul kordavad kunstnikud 7 minuti pikkust firma tooteid kirjeldavat teksti.
Käesoleval tooteesitlusel on üheks oluliseks aspektiks asukoht. Tulles enda müügilauaga  „kutsumata külalistena“ näituse avamisele (mitte küll muuseumi territooriumile, vaid selle esisele platsile) on VS saanud võimaluse tutvustada oma firmat potentsiaalsele publikule ja leidnud koha, kust tõenäoliselt saaks kõige rohkem tulevasi kliente värvata. Sellega on VS teinud enda firma jaoks parimat ja täidab turu- ning loomemajanduse ettekirjutusi viimse punktini.
Viisakalt väljapeetud kunstnikud-firmaomanikud tutvustavad publikule VSi tooteid viisil, mis tahes-tahtmata loob paralleeli teleturuliku müügitaktikaga. Tugev kapitalistliku ühiskonna turundusloogika, viimseni lihvitud sõnakasutus panemaks inimesi ihalema tooteid ning neid ka ostma. Kapitalismikriitika muutub läbi irooniaprisma veel teravamaks, kuna esitluses kasutatav tehnika ning seal nähtavad objektid nagu teler, odavast vineerilaudisest lett ja Žiguli viivad mõtte nõukogude ajale. Justkui oleksime täna jõudnud paika, kus loomevabadus ei ole enam iseenesestmõistetav, vaid meenutab olemuselt sotsialismiaegset tsensuuri ning kalkuleeritust, kus võim üritas vaimu ikkes hoida ning mingitesse kindlatesse raamidesse suruda. Kogu esitlus tundub olevat juba etendus ning kaldub absurdini. Kuid mis on põhiline – rõhutab olemasolevat probleemi.

**
Peale minu samasisulist ettekannet tuli loengus Ingridi poolt ka tähelepanek, et VS kaupleb kohal, kus enamasti mustlased seda teevad. Kas see aspekt asukohavalikul oli teadlik või mitte, kuid siiski loob see justkui lisakonteksti.
[1] Reet Varblane, Pealelend: OÜ Visible Solutions (OÜ Nähtavad Lahendused) ehk Karel Koplimets, Sigrid Viir ja Taaniel Raudsepp – Sirp, 07.05.2010

No comments: